W prawie Parlamentu Europejskiego występuje aż kilka przepisów dotyczących zagadnień związanych z szeroko rozważanym medialnie tematem jakim jest ochrona danych osobowych.

  • Dyrektywa z dnia 24.10.1995 roku, o sygnaturze 95/46/WE, dotycząca spraw związanych z ochroną osób fizycznych w zakresie przetwarzania ich danych osobowych oraz swobody przepływu takich danych. Celem tej dyrektywy jest określenie zasad zobowiązujących państwa członkowskie UE do ochrony prawa do prywatności osób fizycznych oraz przetwarzania ich danych osobowych. W przepisach określono min. kryteria legalności przetwarzania danych osobowych, środki ich ochrony oraz prawa wglądu do danych przez osoby, których dane te dotyczą,
  • Dyrektywa z dnia 15.121997 roku, o sygnaturze 97/66/WE, dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w łączności telekomunikacyjnej. W ramach tej dyrektywy określone zostają takie terminy jak "abonent", "użytkownik", "usługa telekomunikacyjna" oraz "publiczna sieć telekomunikacyjna" i podane zostają środki bezpieczeństwa związane z tajemnicą telekomunikacyjną, billingami szczegółowymi oraz zasady przechowywania i przetwarzania danych dotyczących ruchu i naliczania opłat w przypadku usług telekomunikacyjnych.
  • Dyrektywa z dnia 08.06.2000 roku, o sygnaturze 2000/31/WE, odnosząca się do aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności w sprawach handlu elektronicznego. Dyrektywa odnosi się do rynku wewnętrznego i zasad udzielania zezwoleń na dostęp do danych osobowych dla świadczących usługi w społeczeństwie informacyjnym.
  • Dyrektywa z dnia 12.07.2002 roku, o sygnaturze 2002/58/WE, dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sprawach związanych z komunikacją elektroniczną. Przepisy zawarte w tej dyrektywie precyzują takie terminy jak "użytkownik", "dane dotyczące ruchu i lokalizacji", "komunikat" lub "zgoda". Dodatkowo sprecyzowane zostają tutaj zasady dotyczące poufności komunikacji elektronicznej oraz billingów i ograniczeń w identyfikacji numerów linii telefonicznych. Dyrektywa rozdziela ponadto dane dotyczące lokalizacji od danych dotyczących ruchu abonentów publicznych usług komunikacyjnych. Nakłada ona obowiązek na świadczących usługi do udzielenia informacji dotyczących adresu, nazwy oraz danych personalnych usługodawcy, a także określa zawody podlegające niniejszym regulacjom oraz rodzaje umów zawieranych drogą elektroniczną.
  • Dyrektywa z dnia 15.03.2006 roku, o sygnaturze 2006/24/WE, w sprawie przechowywania danych generowanych lub przetwarzanych w trakcie świadczenia ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub związanych z udostępnianiem publicznych sieci łączności (zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE).